Menu
چهارشنبه, 07 اسفند,1398

درباره جایزه

از سال ها پیش در داخل و خارج از کشور عزیزمان ایران، جوایزی با عنوان بهره وری و تعالی سازمان که قسمتی یا کلیه ابعاد فعالیت سازمان را به صورت بین المللی، ملی و یا بخشی مورد ارزیابی قرار می دهند، در حال برگزاری بوده اند. پیش از این جای این رویداد و دستاوردهای آن در صنعت گردشگری در داخل کشور خالی بود.

برگزاری جایزه تعالی گردشگری در سطح ملی با بهره گیری از مدل تعالی صنعت گردشگری بعنوان ابزاری برای سنجش میزان بلوغ تعالی و استقرار نظام های مدیریتی در سازمانها، بنگاه ها و نهادهای فعال در صنعت گردشگری، بکار گرفته می شود. با بکارگیری مدل تعالی صنعت گردشگری در این صنعت، سازمان ها علاوه بر بهره مندی از دست آوردهای متعدد مرتبط با نتایج کلیدی خود از قبیل سود، سهم بازار، میزان فروش و... ، می توانند از یکسو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها در صنعت گردشگری، بویژه بهترین آن ها مقایسه کنند.

 

لیست جوایز جشنواره تعالی

دی ان ان