جلسه شورای علمی طرح راهبردی توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی

۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲

اولین جلسه شورای علمی طرح راهبردی توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی

 

اولین جلسه شورای علمی طرح راهبردی توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی روز شنبه 24 خرداد ماه 1399 با حضور اعضای شورا برگزار شد.