بازدید از نمایشگاه آثار سوخته‌نگاری مؤسسه ملی فرهنگی هنری سوخته‌نگاری ایران با عنوان «شوق وصل»

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ۳

 

 

بازدید از نمایشگاه آثار سوخته‌نگاری مؤسسه ملی فرهنگی هنری سوخته‌نگاری ایران با عنوان «شوق وصل» در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی