مراسم هفتمین سالگرد تاسیس خبرگزاری سیناپرس

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴

در مراسم هفتمین سالگرد تاسیس خبرگزاری سیناپرس مطرح شد:

سیناپرس باید در حوزه علم، فناوری و پژوهش مرجع باشد

سیناپرسمراسم هفتمین سالگرد تاسیس خبرگزاری سیناپرس(علم و فرهنگ)،  امروز (چهارشنبه) 15 مرداد 99  با حضور دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و مدیرمسوول خبرگزاری سیناپرس برگزار شد.