بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید دکتر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی