حضور پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی در منطقه آزاد کیش

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۴۰