کلید واژه ها: کمیسیون صنایع دستی- بهمن نامور مطلق پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی