مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز نوآوری- دانشگاه علم و فرهنگ- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی


مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه علم و فرهنگ

مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه علم و فرهنگ

    مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه علم و فرهنگ           مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه علم و فرهنگ در در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه در جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین به منظور ایجاد اشتغال و ترغیب دانشجویان و اساتید به سوی ...