خلاقیت با بازی‌های اجتماعی گره می‌خورد

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۶ کد : ۲۲۴۰۳ خبر اخبار دیگر رسانه‌ها
شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برای شرکت در جایزه ملی راه‌کارهای نوآورانه برای رفع چالش‌های فراروی کودکان و نوجوانان با موضوع کووید-۱۹ دعوت شدند.
خلاقیت با بازی‌های اجتماعی گره می‌خورد

 

 

خلاقیت با بازی‌های اجتماعی گره می‌خورد

 

 

 

 

شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برای شرکت در جایزه ملی راه‌کارهای نوآورانه برای رفع چالش‌های فراروی کودکان و نوجوانان با موضوع کووید-19 دعوت شدند. این کار با اقدامی مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران اجرایی می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فعال در حوزه بازی‌سازی رایانه‌ای به شکل گسترده‌ای مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌اند. با توجه به ارزش افزوده قابل توجه بازی‌سازی رایانه‌ای، بسته‌های حمایتی مختلفی برای پشتیبانی از این شرکت‌ها، تدوین شده است. بازی‌سازی اجتماعی یکی از شاخه‌های بازی‌سازی رایانه‌ای است که شرکت‌های فعال در آن حمایت می‌شوند.

با توجه به فراگیر شدن استفاده از بازی‌های رایانه‌ای، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تلاش کرد تا شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق فعال در این حوزه را ترغیب کند تا تولیدات خود را افزایش دهند و بازار ایران را با محصولات ایرانی اشباع کنند. یکی از شاخه‌های بازی‌سازی رایانه‌ای، ساخت بازی‌های اجتماعی است.

ظهــور شــبکه‌های اجتماعــی حوزه‌های مختلــف در دنیــای تکنولــوژی و رســانه‌های دیگــر را تحــت تأثیــر قــرار داده‌اســت. شــبکه‌های اجتماعــی به‌صــورت مســتقیم بــربازی‌هــای دیجیتال تأثیــر گذاشــته‌اند.

بــازی اجتماعــی، نوعــی از بازی اســت کــه در آن تعامــل کاربــر بــا دیگــر بازیکنــان موجب پذیرش بازی و حفــظ کاربران می‌شــود و از یک نوع شــبکه اجتماعی خارجی استفاده می‌کند تا ایــن هــدف را ســهولت بخشــد.

در واقع بخشی از لذت بازی کردن، به اجتماع چندین کاربر در فضای مجازی و تعامل آنها با یکدیگر در عین بازی باز می‌گردد. تشکیل گروه‌ها برای بازی با یکدیگر و گفتگو در عین بازی، از جمله مزیت‌های بازی اجتماعی محسوب می‌شود. بــرای اینکه یک بازی، اجتماعی باشــد، باید کاربــران را به تعامل با دیگران تشــویق کند. این نوع بازی‌ها با خلق مؤثر تعداد زیادی از ویژ‌گی‌ها که به آنها اجازه می‌دهد تا حدودی خودشان شــبیه به شبکه‌های اجتماعی عمل کنند به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند. نمونــه‌ای از بازی‌هــای اجتماعــی، بازی‌هــای «آنالین انبــوه» چند نفــره هســتند. ایــن بازی‌هــا عملاً اجتماع مخصوص به خودشان را برای ارتباط مداوم بازیکنان خلق کرده‌اند.

 

درآمد قابل توجه بازی‌های اجتماعی

سایت Statista  درآمــد حاصــل از بازی‌هــای تحــت شــبکه‌های اجتماعــی، در سال 2018 را بیش از 8 میلیارد دلار اعلام کرده است. در ایــران نیــز بازی‌هــای اجتماعــی از محبوبیــت زیــادی برخــوردار هســتند. نمونــه موفــق ایرانــی از بــازی هــای اجتماعــی، «بــازی Kings of Quiz » اســت کــه میزانــی از تعامــل بیــن کاربــران در آن وجود دارد و بازیکن‌هــا در آن به‌صورت آنلاین به رقابــت می‌پردازند. با توجه به استقبال گسترده مخاطبان بازی‌های رایانه‌ای از این گونه بازی‌ها، برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق، تلاش دارد تا بسته‌های حمایتی ویژه‌ای به این گونه شرکت‌ها تخصیص دهد.

پیش از این، همکاری‌های گسترده‌ای میان ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و نهادهای ذیربطی مانند بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شکل گرفته است تا فرایند خدمات‌رسانی به این شرکت‌ها را تسهیل کند. شرکت‌های خلاق و فناور فعال در حوزه بازی‌سازی، برای اطلاع از خدمات برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق، می‌توانند به سایت http://ircreative.isti.ir/  مراجعه کنند.

 

گزارش از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری


نظر شما :