مشتری مداری در بحران- آقایان مجید صالحیان- سعید صالحیان

تعداد بازدید:۱۰۵۸
مشتری مداری در بحران- آقایان مجید صالحیان- سعید صالحیان

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مشتری مداری در بحران- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی