آینده تجارت در سایه کرونا- سعید صالحیان- مجید صالحیان

تعداد بازدید:۱۱۳۴
آینده تجارت در سایه کرونا- سعید صالحیان- مجید صالحیان

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آینده تجارت در سایه کرونا- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی