کلید واژه ها: کمیسیون- پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی