کلید واژه ها: کمیسیون رسانه- محمدرضا ج پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی