مروری بر تجربیات کشورهای منتخب در حمایت از جهش تولید

تعداد بازدید:۹۳۱
مروری بر تجربیات کشورهای منتخب در حمایت از جهش تولید

مروری بر تجربیات کشورهای منتخب در حمایت از جهش تولید

 

در کتابچه پیش رو خلاصـه سیاست‌های حمایتی بعضی کشورهای منتخب در پشتیبانی از رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط شـامل استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور تشریح شده اسـت، تـا بـا الگـوبرداری از تجـارب ایـن کشـورها، بتـوان سیاست‌های مناسب برای دستیابی به جهش تولید به عنوان هدف راهبردی کشور را طراحی کرد.


لینک دانلود فایل