مطالب مرتبط با کلید واژه

محمدرضا آقاجانی؛مسوول امور توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی