مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر محمد حامد شامبیاتی، معاون راهبری پارک ها و مراکز رشد و کسب و کار سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی(ستفا)