مطالب مرتبط با کلید واژه

حمایت- دانشجویان تحصیلات تکمیلی- دانشگاه علم و فرهنگ


حمایت ویژه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ

حمایت ویژه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ

    حمایت ویژه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ           نظر به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با معاونت پژوهش و فناوری ...