مطالب مرتبط با کلید واژه

پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگیکمیسیون دین و فرهنگ

رییس کمیسیون دین و فرهنگ آقای دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی   /رزومه آقای دکتر عیسی علیزاده- معاون فرهنگی جهاددانشگاهی.pdf

کمیسیون رسانه

    رییس کمیسیون رسانه آقای دکتر محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو، شبکه تخصصی در موضوع اجتماعی تحصیلات   رزومه آقای دکتر محمدرضا جعفری جلوه؛ رییس کمیسیون رسانه.pdf  

کمیسیون هنرهای تجسمی

    رییس کمیسیون هنرهای تجسمی آقای دکتر مجتبی آقایی سربرزه دکترای افتخاری در رشته عکاسی از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور- دانشگاه علم و فرهنگ   رزومه آقای دکتر مجتبی آقایی سربرزه؛ رییس کمیسیون هنرهای تجسمی.pdf  

کمیسیون صنایع دستی

    رییس کمیسیون صنایع دستی آقای دکتر بهمن نامور مطلق سرپرست و عضو شورای راهبردی دانشگاه استاد فرشچیان   رزومه آقای دکتر بهمن نامور مطلق؛ رییس کمیسیون صنایع دستی .pdf