مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیسیون صنایع دستی- بهمن نامور مطلق


کمیسیون صنایع دستی

    رییس کمیسیون صنایع دستی آقای دکتر بهمن نامور مطلق سرپرست و عضو شورای راهبردی دانشگاه استاد فرشچیان   رزومه آقای دکتر بهمن نامور مطلق؛ رییس کمیسیون صنایع دستی .pdf