مطالب مرتبط با کلید واژه

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگیجایزه ملی تعالی صنعت گردشگری

جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری

درباره جایزه از سال‌ها پیش در داخل و خارج از کشور عزیزمان ایران، جوایزی با عنوان بهره‌وری و تعالی سازمان که قسمتی یا کلیه ابعاد فعالیت سازمان را به صورت بین‌المللی، ملی و یا بخشی مورد ارزیابی قرار می‌دهند، در حال ...