وبینار گردشگری در گذر فرهنگ

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۵

وبینار گردشگری در گذر فرهنگ از مجموعه وبینارهای تعالی صنعت گردشگری شانزدهم اردیبهشت سخنرانی دکتر ایمانی خوشخو در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی برگزار گردید.