مالکیت فکری

مالکیت فکری از جمله موضوعات و مباحث مهمی است که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم پارک‌های علم و فناوری به شمار می‌رود. فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی فراوانی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی انجام می‌شود، با این حال تعداد کثیری از آنها به مرحله تجاری‌سازی، تولید محصول، ثروت و ارتقای سطح رفاه عمومی نمی‌رسد. تحقیقات انجام شده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی عمدتاً به عنوان مالکیت شخصی محسوب می‌شود. سیستم مالکیت شخصی به طور وسیعی در دنیا مورد انتقاد واقع شده است، زیرا نتایج تحقیقات به اندازه لازم به جامعه بازنمی‌گردد و قانون مالکیت فکری، با همه مزایایی که دارد، کم استفاده باقی می‌ماند. به همین منظور برای دستیابی به خلق ثروت در مراکز توسعه فناوری سال‌هاست که طرح استقرار نظام مالکیت فکری در مراکز تحقیقاتی و صنعتی جهان اعم از دولتی و خصوصی تجربه شده و دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته است.

پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، به عنوان تنها پارک تخصصی و موضوعی صنایع فرهنگی در کشور، در حمایت از فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، مسئولیت مهمی بر عهده دارد و آن سازماندهی و تشکیل سیستم یکپارچه و مدون مالکیت فکری صنایع فرهنگی در کشور می باشد.

دفتر مالکیت فکری پارک ضمن برگزاری جلسه با مراکز مختلف فعال در کشور از جمله وزارت دادگستری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در پی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در راستای ایجاد محتوا و حمایت از ایده‌های صنایع فرهنگی می‌باشد.

1589179165-shahrabi

دکتر مهدیه شهرابی فراهانیمسئول راه‌اندازی دفتر مدیریت مالکیت فکری

تلفن:   02144238171، داخلی 600

ایمیل: shahrabi.m26@gmail.com