مشاوره کسب و کار

کشف، ارزیابی، یافتن راه حل، ارتباط، بازخورد و اجرا

استفاده از خدمات مشاوره کسب و کار می تواند به کسب و کارها در بهبود عملکرد و ایجاد تغییرات لازم برای دستیابی به موفقیت کمک کند.

یکی از خدمات پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی ارائه مشاوره کسب و کار در حوزه های مختلف صنایع فرهنگی و خلاق است. واحدهای فناورانه، شرکت های خلاق و دانش بنیان و سایر صاحبان ایده ها و طرح های خلاقانه حوزه فرهنگ می توانند سوالات و موضوعات خود را با مشاوران ما مطرح کنند.

مشاوران حوزه کسب و کار پارک ضمن بررسی ایده ها و موضوعات نسبت به راهنمایی اقدام می نمایند.