تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با توجه به گردشگری


سفر یکی از ملزومات زندگی انسانی است که نمی توان بدان بی توجهی کرد. سفر، اقدام و فعالیتی است که بشر از سال های دور از آن برای تجدید قوا، استراحت، یادگیری، جستجو، کشف و شناخت خویشتن و جهان هستی و مسیر کمال جویی استفاده کرده است.

مدیر اداره تحقیق و توسعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دراین خصوص عنوان کرد:آدمی به دنبال یافتن پاسخ برای چرایی ها، از کجا آمده است، به کجا می رود، و مقصد غایی کجاست. بدنبال تجربیات جدید، تعامل با افراد جدید و برقراری ارتباط با محیط جهت معنا بخشی به زندگی می باشد. در حقیقت برای معرفی خویشتن خویش و شناخت بهتر جوامع از سفر بهره می برده است.

دکتر مهدیه شهرابی فراهانی افزود: انسان موجودی اجتماعی است و این امر نکته تایید هر چه بیشتر سفر است. سفر اقدامی برای ایجاد و بهبود تعامل اجتماعی است.انسان همواره به شناخت و ارتباط با جوامع دیگر علاقه مند بوده و از این طریق به معرفی خویش پرداخته و از سویی دیگر با دیگر فرهنگ ها آشنا شده است. در حقیقت از سر برای آشنایی هر چه بهتر هویت خویش و از سوی دیگر معرفی آن بهره برده است. هویت به معنای کیستی و چیستی انسانی است.

وی تاکیدکرد: هویت، امری احساسی یا آگاهانه، واقعی یا خیالی، موجود یا جعلی است. آنچه گروه های قومی – فرهنگی را از یکدیگر جدا می کند، در وهله اول، تفاوت فرهنگی نیست؛ بلکه چیزی که جدایی یا مرز پدید می آورد، اراده متمایز ساختن خویش و به کار گرفتن برخی ویژگی های فرهنگی به عنوان مشخص کننده هویت ویژه خویش است.

شهرابی افزود: هر انسانی تمایل دارد که هویت خود را آگاهانه در گروهی خاص جست وجو کند. تمایل انسان ها برای جست وجوی هویت های جمعی منجر می شود که گاه حتی چندین هویت مختلف را بپذیرد. چنانکه تعلق هم زمان به خانواده، دین، قومیت، ملیت و تمدن می تواند در هویت هر انسانی با هم سازش داشته باشد.

وی افزود: هویت و گردشگری به یکدیگر متصل هستند،گردشگری یکی از اقداماتی است که می تواند اتصال با سایر جوامع را در حوزه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به خوبی برقرارکند. در این رویکرد فرهنگ یک جامعه از قبیل ارزش ها، باورها، آداب و رسوم، سبک زندگی و همه مولفه های فرهنگی مادی و غیر مادی می تواند از طریق گردشگری به عنوان هویت فرهنگی یک منطقه خاص به یکدیگر منتقل شوند و رواج پیدا کنند.
مدیر اداره تحقیق و توسعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی خاطرنشان کرد: هویت؛ یک جاذبه گردشگری است. هویت ایرانی اسلامی، خود جاذبه گردشگری محسوب می شود که می تواند محمل و بستری برای معرفی انقلاب اسلامی ایران مطرح شود.

وی با اشاره به صدور «بیانیه‌ گام دوم انقلاب» از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی عنوان کرد: بر این اساس با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری، در راستای علم و پژوهش که اصول و اقدام اولیه برای پیشرفت در هر جامعه ای محسوب می شود، توجه بیشتر به گردشگری و از سوی دیگر ارائه هویت ایرانی اسلامی، فعالیتی است که می تواند به تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بینجامد. از یک سو تمرکز به هویت در توصیه های مقام معظم رهبری کاملا مشهود است، همچنین سبک زندگی، عزت ملی، همگی اشاعه هویت ایرانی اسلامی است. از سوی دیگر گردشگری، خود اقدامی برای معرفی هویت بوده و در این میان می تواند بستر مناسبی در به سرانجام رساندن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *