ارتقای کمی و کیفی منابع دانشی در حوزه های فرهنگی، هنری و رسانه ای


مراسم امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی در حوزه صنایع فرهنگی با افزایش فعالیت های مشترک و بهره گیری از ظرفیت های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و کاربردی متقابل برگزار شد.

در راستای  طرح راهبردی توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی به پیشنهاد دبیر این طرح ، تفاهم نامه همکاری علمی ، آموزشی و پژوهشی در حوزه های فرهنگی ، هنری و رسانه ای بین پارک ملی  علوم و فناوری  های نرم  و صنایع فرهنگی منعقد گردید.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که روز سه شنبه 22 مهرماه در محل پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی-دکتر علی حسنی معاون پشتیبانی ، دکتر محمد سلگی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و همکاران دو مجموعه حضور داشتند.

از جمله مفاد این تفاهم‌نامه، می‌توان به فعالیت های مشترک میان پارک و پژوهشگاه در جهت ارتقای کمی و کیفی منابع دانشی و قابل استناد در حوزه های  فرهنگی، هنری و رسانه ای، محور های همکاری از جمله تولید محتوا، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، انجام فازهای مطالعاتی مرتبط، برگزاری همایش های ملی و بین المللی، حمایت، ترغیب و تشویق اندیشمندان و دانشوران به تدوین پایان‌نامه‌ها، مقالات و تحقیقات و تبادل اطلاعات و پژوهش های انجام شده اشاره کرد.

در زمینه نحوه اجرای این تفاهم نامه آمده است: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﮐﻤﯿﺘﻪ اجراییﻣﺘﺸﮑﻞ از  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. میزان ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات، ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد. از سوی دیگر ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ، قرارداد مستقلی منعقد می ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. همچنین ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺒﺎدل ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ادامه تفاهم نامه به تعهدات طرفین نیز اشاره شده است و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ شدند که اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. علاوه بر آن ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ از سوی دیگر درﺻﻮرت اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر دﺳﺖ آوردﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و… ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ دو ﻃﺮف در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﻣﯽ ﺷﻮد. همچنین ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

در این تفاهم نامه آمده است که ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ نامه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح  خواهد بود.

گفتنی است دکتر داریوش مطلبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه به عنوان نماینده پژوهشگاه و دکتر مهدیه شهرابی فراهانی، مدیر اداره تحقیق و توسعه پارک به عنوان نماینده پارک معرفی شدند تا نظارت بر حسن اجرای مفاد این تفاهم ‌نامه و ارزیابی آن را بر عهده داشته باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *