دکتر مسلمی نائینی

انتصاب رییس، دبیر و اعضای شورای علمی و فناوری پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی در احکامی جداگانه، رییس، دبیر و اعضای شورای علمی و فناوری پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی این نهاد را منصوب کرد. ... ادامه مطلب