معاونین، مدیران و کارکنان پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

دکتر برزین ضرغامی
معاون مالی و اداری

دکتر ابراهیم نبیونی
معاون فناوری پارک

دکتر عزیز اله جعفری
معاون هماهنگی و توسعه پارک

دکتر علی حسنی
مشاور رئیس پارک

محمدرضا آقاجانی
مسئول امور توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک

دکتر مظاهر بابایی
مدیر پردیس ها

قاسم براتی
مسئول اداره امور شرکت های پارک

سوده صوفی
مسئول اداره برنامه‌ریزی و توسعه پارک

دکتر مهدیه شهرابی فراهانی
مسئول امور همکاری های بین المللی پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

بهزاد رشیدی
مشاور فرهنگی رئیس و مدیر روابط عمومی

ابوالفضل یکتا
کارشناس امور مالی پارک

شادی رضائی مقدم
مسئول دفتر معاون فناوری پارک

طاها شهبازی
مسئول دفتر رییس پارک

داود ایثاربخش
کارشناس امور قراردادهای شرکتها