معاونین، مدیران و کارکنان پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

دکتر علی حسنی
معاون پشتیبانی پارک

دکتر ابراهیم نبیونی
معاون فناوری پارک

دکتر عزیز اله جعفری
معاون هماهنگی و توسعه پارک

برزین ضرغامی
مشاور رئیس پارک

محمدرضا آقاجانی
مسئول امور توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک

دکتر مظاهر بابایی
مدیر پردیس کیش

قاسم براتی
مسئول اداره امور شرکت های پارک

سوده صوفی
مسئول اداره برنامه‌ریزی و توسعه پارک

دکتر مهدیه شهرابی فراهانی
مسئول امور بازاریابی و تجاری‌سازی پارک

فرگل غفاری
سردبیر خبرگزاری علم و فرهنگ (سینا پرس)

ابوالفضل یکتا
کارشناس امور مالی پارک

شادی رضائی مقدم
مسئول دفتر معاون فناوری پارک

طاها شهبازی
مسئول دفتر رییس پارک

داود ایثاربخش
کارشناس امور قراردادهای شرکتها