اولین نمایشگاه فناوری در صنایع فرهنگی به سوی آینده ای روشن

اولین نمایشگاه فناوری در صنایع فرهنگی به سوی آینده ای روشن

اهداف برگزاری:

  • هدف نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی
  • نمایش دستاوردهای پارک و ظرفیت های موجود در عرصه ملی
  • ایجاد فرصت های جدید تجاری سازی محصولات و خدمات در راستای توسعه اقتصاد صنایع فرهنگ
زمان اجرا15 بهمن لغایت 30 بهمن 1399
محل اجراپارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی