نمایشگاه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی(استان فارس)

نمایشگاه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی(استان فارس)

اهداف برگزاری:

  • معرفی پارک و واحدهای فناور
  • ارائه توانمندی های واحد های فناور
  • تعامل با دانشگاه ها، دستگاه ها و فعالان صنایع فرهنگی

زمان اجرا23 لغایت 26 آبان 1400
محل اجراجهاددانشگاهی استان فارس