بازدید رییس و هیأت همراه دانشگاه اروپایی جمهوری ارمنستان از پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی